Algemene Voorwaarden

Noord-Holland Horeca Beveiliging BV. &  Noord-Holland Totaal Beveiliging.

Hierna te noemen: N.H.T.B.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. N.H.T.B.: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van N.H.T.B. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen N.H.T.B. en een opdrachtgever waarop  N.H.T.B. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met N.H.T.B., voor de uitvoering waarvan derden  dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. N.H.T.B. en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 De door N.H.T.B BV. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. N.H.T.B. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis,verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is N.H.T.B. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij N.H.T.B. anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht N.H.T.B. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 N.H.T.B BV. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft N.H.T.B. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan N.H.T.B. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan N.H.T.B. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan N.H.T.B. zijn verstrekt, heeft N.H.T.B. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 N.H.T.B. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat N.H.T.B. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor N.H.T.B. kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan N.H.T.B. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door N.H.T.B. of door N.H.T.B. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart N.H.T.B. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. N.H.T.B. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal N.H.T.B. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast tarief is overeengekomen zal N.H.T.B. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

5.5 In afwijking van 5.3 zal N.H.T.B. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan N.H.T.B. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst tussen N.H.T.B. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever N.H.T.B. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Prijzen/Tarieven

7.1 De overeengekomen Prijzen en Tarieven zijn exclusief BTW.

7.2 Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst en/of de Mantelovereenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van onder meer wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op lonen, premieverhogingen van sociale wetten, verhogingen van onkostenvergoedingen, evenals kostprijsverhogingen door externe kosten, is N.H.T.B. gerechtigd de overeengekomen Prijzen en Tarieven tussentijds te verhogen.

7.3 Indien tussen het moment van aanbieding en het aangaan van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen plaatsvinden, is N.H.T.B. tevens gerechtigd de voorgestelde prijzen en tarieven te verhogen.

7.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen voor alle of bepaalde diensten en tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk en/of de duur van het werk omvangrijker en/of meer tijd in beslag neemt dan ingeschat waardoor in redelijkheid niet van N.H.T.B. kan worden verwacht de diensten aan te verrichten tegen de overeengekomen vaste prijs, dan zal dit worden aangemerkt als meerwerk en is Opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan N.H.T.B. te betalen conform het gebruikelijk tarief van N.H.T.B.

7.5 Indien N.H.T.B. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is N.H.T.B. niettemin gerechtigd tot verhoging  van dit honorarium of tarief.

7.6 Indien de diensten van N.H.T.B. op eerste of tweede Kerstdag, Oudejaarsdag dan wel Nieuwjaarsdag worden verricht, geldt een toeslag  van 100% op het overeengekomen tarief en/of de overeengekomen prijs tenzij in de overeenkomst en/of Mantelovereenkomst een andere toeslag  is overeengekomen.

Artikel 8 Facturering en Betaling

8.1 De door N.H.T.B. gefactureerde bedragen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op de bankrekening van N.H.T.B. te zijn bijgeschreven.

8.2 N.H.T.B. zal - naar eigen keuze – Opdrachtgever hetzij voorafgaand hetzij na afloop een factuur sturen voor de te leveren Diensten.

8.3 Indien N.H.T.B. Opdrachtgever voorafgaand een factuur stuurt, vindt facturatie plaats door middel van een inschatting van de kosten van de diensten welke op basis van de Overeenkomst door N.H.T.B. worden verricht. Indien na afloop van de geleverde Diensten blijkt dat meer en/of aanvullende diensten door N.H.T.B. zijn verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, dan zal N.H.T.B. hiervoor een aanvullende factuur sturen.

8.4 Indien facturering voorafgaand aan de te leveren dienst plaatsvindt, dient in afwijking van wat in 8.1 is bepaald, het factuurbedrag uiterlijk vóór aanvang van de te leveren dienst op de bankrekening van N.H.T.B. te zijn bijgeschreven, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien tussen de factuurdatum en de te leveren dienst een periode ligt langer dan dertig (30) dagen.

8.5 Indien facturering voorafgaand aan de te leveren dienst plaatsvindt en het factuurbedrag is niet binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn op de bankrekening van N.H.T.B. bijgeschreven, dan heeft  N.H.T.B.  naar eigen keuze- het recht de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zonder dat daarmee sprake is van een toerekenbare tekortkoming van N.H.T.B. in de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is in dat geval gehouden de kosten welke door N.H.T.B. zijn gemaakt ter voorbereiding en /of uitvoering en/of beëindiging van de overeenkomst, evenals mogelijk daaruit voortvloeiende schade aan N.H.T.B. te vergoeden. N.H.T.B. zal opdrachtgever hiervoor een factuur sturen.

8.6 Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan N.H.T.B. te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen heeft geen opschortende werking ten opzichte van de te betalen factuur.

8.7 N.H.T.B. is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de Opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen, één en ander te bepalen door N.H.T.B., bij gebreke waarvan N.H.T.B. niet gehouden is met de uitvoering van de te leveren diensten door te gaan, zonder dat zij dienaangaande op enigerlei wijze in verzuim is.

8.8 Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet of niet volledig betaald heeft binnen de in 8.1 of 8.4 genoemde betalingstermijn, is zij zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente geldt in de zin van artikel 6:119a BW hoger is in welk geval deze wettelijke rente geldt, waarbij een deel van de maand tot een volle maand wordt gerekend.

8.9 Bij niet tijdige of onvolledige betaling is de Opdrachtgever zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 1.500, -. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de door de rechter toegewezen bedragen aan voorschotten en salaris procureur, advocaat of gemachtigde, maar zullen de volledig door N.H.T.B. gemaakte proceskosten omvatten, waaronder de werkelijk door N.H.T.B. te betalen kosten aan salaris en voorschotten van haar procureur, advocaat of gemachtigde en de gerechtsdeurwaarder en overige kosten.  Als bewijs van de kosten in rechte kunnen onder meer de facturen van voornoemde ingeschakelde personen gelden.

8.10 Opdrachtgever heeft onder geen beding recht op opschorting van betaling of verrekening.

8.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van N.H.T.B. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door N.H.T.B. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van N.H.T.B. totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met N.H.T.B. gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht N.H.T.B. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5 Door N.H.T.B. geleverde zaken, die krachtens het onder 9.1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6 Voor het geval dat N.H.T.B. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan N.H.T.B. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van N.H.T.B. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Onderzoek, reclames, klachtenregeling

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan N.H.T.B. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat N.H.T.B. in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal N.H.T.B. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal N.H.T.B. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

10.4 N.H.T.B. maakt gebruik van de wettelijk voorgeschreven klachtenregeling en handelt alle klachten af volgens deze regeling.

Artikel 11 Opzegging

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

11.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft N.H.T.B. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan N.H.T.B. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

11.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door N.H.T.B., zal N.H.T.B. in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

11.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor N.H.T.B. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 N.H.T.B. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst N.H.T.B. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2 Voorts is N.H.T.B. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag  worden verwacht.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van N.H.T.B.. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien N.H.T.B. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4 N.H.T.B. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

13.1 Indien N.H.T.B. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

13.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 13.1 genoemde verplichting, heeft N.H.T.B. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien NN.H.T.B. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 N.H.T.B. heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen die in de branche gangbaar zijn.

14.3 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van N.H.T.B. ter zake van iedere Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van N.H.T.B. wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 30% van het bedrag (exclusief BTW) dat door N.H.T.B. aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor de op grond van desbetreffende overeenkomst geleverde Diensten.

14.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van N.H.T.B. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan N.H.T.B. toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot  beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.5 N.H.T.B. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van N.H.T.B. of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Vrijwaringen:
15.1 De opdrachtgever vrijwaart N.H.T.B. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2 Indien opdrachtgever aan N.H.T.B. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Risico-overgang:

16.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door  opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht:

17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop N.H.T.B. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor N.H.T.B. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

17.3 N.H.T.B. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat N.H.T.B. zijn verplichtingen had moeten nakomen.

17.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.5 Voor zoveel N.H.T.B.. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is N.H.T.B. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, N.H.T.B. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en N.H.T.B. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is N.H.T.B. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt N.H.T.B. zich de rechten en bevoegdheden voor die N.H.T.B. toekomen op grond van de Auteurswet.

19.2 Alle door N.H.T.B. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van N.H.T.B. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

19.3 N.H.T.B. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Niet-overname personeel

20.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met N.H.T.B., medewerkers van N.H.T.B. of van ondernemingen waarop N.H.T.B. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 21 Geschillen

21.1 De rechter in de vestigingsplaats van N.H.T.B. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft N.H.T.B. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht

22.1 Op elke overeenkomst tussen N.H.T.B. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

23.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam .

23.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

23.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.